davčno svetovanje, računovodstvo, izobraževanje

DAVČNI ŠČIT, podjetje za davčno svetovanje, računovodstvo in izobraževanje, d.o.o.

Računovodstvo

Namen računovodstva je naročniku zagotoviti informacije in računovodska poročila, ki jih potrebuje za vodenje poslovanja.

Pri izvajanju računovodskih storitev zasledujemo cilje strokovnost, kakovost in ažurnost (aktualnost) ter se trudimo našo ponudbo čim bolj prilagoditi splošnim in specifičnim potrebam ter zahtevam naročnika.

Osnovna ponudba

Za gospodarske družbe in zasebnike (samostojne podjetnike, odvetnike, …) opravljamo naslednje računovodske storitve:

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga s saldakonti in register osnovnih sredstev),
 • priprava informacij za potrebe vodenja tekočega poslovanja (mesečni izpisi odprtih postavk terjatev in obveznosti, izkaz poslovnega izida za posamezno koledarsko trimesečje),
 • sestavljanje letnega poročila (letnih računovodskih izkazov s pojasnili k izkazom),
 • obračun izplačil fizičnim osebam (plače, pogodbe o delu, najemnine, avtorski honorarji, …),
 • obračun obveznih prispevkov za socialno varnost zasebnika in družbenikov-poslovodnih oseb (obrazca OPSVZ in OPSVL),
 • vodenje evidenc za potrebe obračunavanja DDV s pripadajočimi obračuni in poročili (obračun DDV - DDV-O, rekapitulacijsko poročilo – VIES-KP, …),
 • sestavljanje letnih davčnih obračunov davka od dohodkov pravnih oseb oziroma akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti,
 • obvezna poročanja pristojnim institucijam:
  • poročanje DURS-u o prejemkih fizičnih oseb (obrazci REK),
  • poročanje AJPES-u o prejemkih delavcev (obrazec ZAP),
  • poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o zavarovalni dobi delavcev (obrazec M4),
  • predložitev letnega poročila na AJPES in davčnih obračunov na DURS,
  • poročanja Banki Slovenije.

V okviru računovodskih storitev opravljamo po naročilu tudi storitve v zvezi z zaposlovanjem delavcev (sestavljanje pogodbe o zaposlitvi, prijava delavca v obvezno socialno zavarovanje). V kolikor želite dodatne informacije ali prejeti ponudbo prosim pišite na: davcni_scit@siol.net